Regulamin klubu

Regulamin GALACTIC FITNESS zwany w dalszej części klubem

 1. Z usług klubu GALACTIC FITNESS mogą korzystać osoby zdrowe, które ukończyły 15 rok życia, bez przeciwskazań lekarskich.
 2. Wejście i korzystanie z usług klubu nastepuje po okazaniu ważnej karty członkowskiej.
 3. Karte członkowską zostawiamy w recepcji i odbieramy po zakończeniu zajęć.
 4. Karta członkowska upoważnia do korzystania z opłaconego wariantu zajeć.
 5. Zajęcia na sali gimnastycznej i na siłowni kończą sie na 10 minut przed zamknięciem klubu.
 6. W klubie obowiązuje bezwzględna zmiana obuwia na sportowe
 7. W klubie obowiązuje odkładanie ciężarów na miejsce.
 8. Na terenie klubu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i picia alkoholu.
 9. Zabrania się wprowadzać małe dzieci na siłownię i salę gimnastyczną.
 10. Za rzeczy wartościowe, pozostawione bez opieki klub nie ponosi odpowiedzialności. Przedmioty wartościowe na czas trwania zajęć można pozostawić w recepcji klubu.
 11. Opłata za zajęcia nie podlega zwrotowi.
 12. W przypadku planowanego urlopu, choroby lub innych okoliczności istnieje możliwość zawieszenia karnetu do 10 dni, zgłaszając dyspozycje osobiście w recepcji klubu. Zawieszenie karnetu można wykorzystać raz na sześć miesięcy członkostwa.
 13. Klub GALACTIC FITNESS zastrzega sobie prawo do zmian harmonogramu zajęć, instruktorów, godzin otwarcia klubu, wyznaczania dni wolnych od pracy, itp.
 14. Rezerwacja zajęć fitness odbywa się z wyprzedzeniem - osobiście lub telefonicznie, odwołanie zarezerwowanych zajeć mozliwe jest najpóźniej w dniu zajęć do jednej godziny przed zajęciami. W przypadku nieodwołania rezerwacji zajęcia zostają zaliczone w cenę karnetu.

Umowa o świadczenie usług sportowo - rekreacyjnych zawierana miedzy klientem a klubem / wyciąg

 1. Klient oświadcza, że zapoznał się z regulaminem Klubu i zobowiązuje się go przestrzegać pod rygorem rozwiązania umowy.
 2. Klub zastrzega sobie prawo do rozwiązania niniejszej umowy bez podania przyczyn. W tym przypadku klub zobowiązuje się do zwrotu wpłaty, a klient oświadcza, żenie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego powodu.
 3. Klient oświadcza, żę jego stan zdrowia pozwala na korzystanie przez niego z usług klubu oraz urzadzeń znajdujących sie w klubie, a klub nie bierze odpowiedzialności za stan zdrowia Klienta.
 4. Karta członkowska ważna jest tylko i wyłącznie razem z innym dokumentem tożsamości. Klient zobowiązuje się do nieodstępowania karty członkowskiej innym osobom.
 5. Zmiana niniejszej umowy wymaga pisemnej zgody pod rygorem nieważności.
 6. Jeżeli przerwa w korzystaniu z usług klubu trwa dłużej niż 3 miesiące, członkostwo w klubie wygasa, a klub ma prawo do ponownego pobrania opłaty za kartę członkowską.
 7. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych biorąc pod uwagę, że klub GALACTIC FITNESS chce komunikować się ze mna w przyszłości, przesyłać materiały dotyczące klubu - wyrażam zgodę na umieszczenie podanych przeze mnie informacji w bazie danych: GALACTIC FITNESS, al. Piastów 15, 64-920 Piła.
 8. Faktury i rachunki są wystawiane do 7 dni od dokonania płatności za świadczenie usługi.